چاپ کردن این صفحه
شنبه, 07 فروردين 1395 ساعت 09:01

پژوهشکده علوم زمين

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 مقاطع تحصيلي:
كارشناسي ارشد  

مشخصات دانشکده
(تاريخچه و امکانات علمي پژوهشي):

پژوهشکده علوم زمين بعنوان يک واحد تحقيقاتى دانشگاهى وابسته به سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور وتحت نظارت وزارت علوم و تحقيقات وفناورى با مجوز شوراى گسترش آموزش عالى درسال 1373 تأسيس گرديد واز سال 1374 درمقطع کارشناسى ارشد رشتة زمين شناسى گرايش تکتونيک ازطريق آزمون سراسرى کارشناسى ارشد ناپيوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مى گردد ، اقدام به پذيرش دانشجونمود . از سال 1376 با تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آورى در چهار گرايش تکتونيک ،پترولوژى ، زمين شناسى اقتصادى ، چينه شناسى و فسيل شناسى دانشجو جذب کرد که تاکنون تعداد 119 نفر از اين پژوهشکده فارغ التحصيل گرديده اند که اکثرا در مراکز علمى تحقيقاتى همچون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور ، پژوهشگاه زلزله شناسى ، شرکت نفت ، شرکت هاى خصوصى فعال در زمينه علوم زمين ، دانشگاهها و ... جذب بازار کار گرديده اند و تعدادى نيز در مقطع دکترا در دانشگاههاى داخل( دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشگاه تربيت مدرس و... )و خارج به تحصيل اشتغال دارند.

تاریخچه

پژوهشكده علوم زمين با هدف افزايش توان علمي كارشناسان از طريق استفاده هر چه مطلوب‌تر از نيروي متخصص و كارا، آزمايشگاهها و ساير امكانات پژوهشي موجود در سازمان زمين شناسي كشور با اخذ مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاسيس شده است و پژوهشگران اين مركز از طريق آزمون سراسري كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي انتخاب مي‌گردند.

ries

اهداف این پژوهشکده عبارتند از كمك به افزايش توان واطلاعات علمي از طريق استفاده هر چه مطلوب تر از امكانات باالغعل وباالقوه نيروي انساني كار آزمايشگاهها, موزه وكتابخانه وساير وسايل پژوهشي موجود در سازمان زمين شناسي كشور وهمكاري با ساير مؤسسات پژوهشي داخلي. شماري از اقدامات موثر انجام گرفته در پژوهشكده علوم زمين عبارتند از : ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج كشور از طريق برگزاري گردهمائي‌ها، اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك، فراهم نمودن امكانات لازم جهت رشد علمي دانشجويان، بهره‌گيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاي علمي در كليه مراحل پژوهشي و نيز جلب همكاري و استخدام متخصصين متعهد ايراني و خارجي در طرحهاي مختلف پژوهشي .

وظایف اساسی

 • - بررسي وشناسايي نيازهاي گوناگون كشور در زمينه هاي مختلف علوم زمين به صورت كاربردي وبهره گيري مطلوب از امكانات موجود در جهت برنامه ريزي طرحهاي تحقيقات مرتبط ومتناسب با نياز كشور.
 • - فراهم آوردن امكانات لازم متناسب با برنامه ها وطرح هاي تحقيقاتي مربوط به علوم زمين در جهت تحقق اهداف مؤسسه.
 • - ايجاد پايگاه داده هاي علمي وفني معتبر داخلي وخارجي وجمع آوري فراگير ومنسجم اطلاعات در مورد برنامه هاي اساسي وتحقيقاتي به ويژه كاربردي از سازمانها و مؤسسات پژوهشي ودانشگاههاي معتبر جهان.
 • - تلاش مجدانه به منظور جلب همكاري واستفاده از متخصصين متعهد وعلاقمند ايراني وخارجي وجذب واستخدام فارغ التحصيلان ايراني واجد شرايط.
 • - ايجاد ارتباط فعال وسازنده با ساير موسسات وجوامع علمي وپژوهشي در داخل وخارج از كشور از طريف برگزاري گردهمايي ها مبادله محقق وبا اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي هر چه بيشتر به علوم وتكنولوژي جديد در زمينه هاي مرتبط با اهداف وسياست هاي پژوهشكده.
 • - فراهم نمودن امكانات لازم جهت اعتلا ورشدروحيه ابتكار وخلاقيت آنها در زمينه هاي مربوطه.
 • - بهره گيري از آخرين نتايج تحقيقات وپيشرفت هاي علمي در كليه مراحل پژوهشي به منظور توسعه علمي,اقتصادي واجتماعي كشور.

 

وظایف شورای پژوهشی

 • تعيين خط مشي پژوهشكده به منظور اجراي برنامه هاي پژهشي براي نيل به اهداف مؤسسه.
 • تدوين برنامه هاي پژوهشي وارائه آن به رئيس پژوهشكده جهت ارسال به مراجع ذيصلاح براي بررسي وتصويب..
 • تصويب طرح هاي پژوهشي ونظارت بر حسن انجام آنها.
 • نظارت بر انتشار نشريه هاي علمي وپژوهشي پژوهشكده.
 • بررسي نيازهاي تجهيزاتي وانتشاراتي وعلمي وپژوهشي پژوهشكده وارائه گزارش به هيات امناء.


وظایف رئیس پژوهشکده

 • اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ووزرات فرهنگ وآموزش عالي ,هيات امنا وشوراي پژوهشكده.
 • اداره وهدايت پژوهشكده براي انجام هر چه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه وظوابط.
 • نصب وعزل معاونان ومديران گروه ها وروساي واحدهاي پژوهشكده وساير كاركنان با رعايت مقررات مربوط .
 • امضاء قراردادها واسناد مالي واداري در چار چوب ظوابط ومقررات موجود وعنداللزوم وتفويض اختيار به هر يك از معاونين در محدوده شرح وظايف .
 • تهيه وتنظيم بودجه سالانه وتشكيلات موسسه .
 • نظارت بر حسن اجراي امور مؤسسه وارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به هيات امناء.
 • تدوين آئين نامه ها ودستورالعمل هاي داخلي وارائه آن بر حسب مورد به هيات امناء.


شرح وظایف اداره امور اداری و مالی

 • اجراي قوانين وآئين نامه هاي استخدامي وتهيه وصدور احكام استخدامي مورد نياز.
 • دريافت وثبت توزيع مكاتبات وبايگاني سوابق.
 • انجام امور مربوط به نقليه پژوهشكده.
 • انجام امور خدماتي پژوهشكده اعم از نظافت, خدمت گذاري, تعمير ونگهداري ساختمان تاسيسات چاپ وتكثير- تحريرات وانتظامات و.
 • انجام امور مربوط به خريد مواد لوازم وتجهيزات وساير نيازمنديهاي پژوهشكده در چار چوب مقررات مربوط.
 • انجام امور مربوط به فعاليتهاي مالي وحسابداري پژوهشكده بر اساس قوانين ومقررات ذيربط.


شرح وظایف اداره خدمات پژوهشی

 • برآورد تجهيزات ولوازم فني مورد نياز گروه هاي پژوهشي ومراقبت در حفظ ونگهداشتن آنها.
 • همكاري وهماهنگي با گروه هاي پژوهشي در جهت تنظيم برنامه هاي پژوهشي پژهشكده علوم زمين.
 • كمك به تشكيل سمينارها, كنفرانسها, سخنرانيهاي علمي وانجام اقدامات اجرائي مربوطه ودعوت از مقامات علمي داخلي وخارجي وهمچنين شركت اعضاء هيات علمي ومحققان پژوهشكده در اجلاس مشابه.
 • مشاركت با گروه هاي پژوهشي بمنظور تهيه وتنظيم انتشارات پژوهشكده.
 • انجام امور مربوط به چاپ وانتشار نتايج تحقيقات گروه هاي پژوهشي وتبادل نشريات با مراكزعلمي ودانشگاه هاي ذيربط .
 • ايجاد آرشيو اطلاعاتي از فعاليت هاي پژوهشي پژوهشكده.
 • انجام خدمات ارتباطي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي استفاده از دانشجويان واساتيد در فعاليت هاي پژوهشي پژوهشكده.
 • انجام امور مربوط به قراردادهاي تحقيقاتي بين پژوهشكده وموسسات طرف قرارداد با همكاري وهماهنگي واحدهاي ذيربط .
 • برقراري ارتباط با واحدهاي ذيربط سازمان زمين شناسي كشوربمنظور استفاده از امكانات سازمان مذكور جهت انجام امور تحقيقاتي .
 • ارائه خدمات پژوهشي به گروههاي پژوهشي حسب مورد.


شرح وظایف گروه های پژوهشی

 • بررسي وپيشنهاد برنامه هاي پژوهشي جهت تصويب مراجع ذيربط.
 • اجراي برنامه هاي پژوهشي تحقيقاتي وپوهشي مصوب.
 • شركت در كنفرانسها وسمينارهاي مربوط طبق برنامه هاي مصوب پژهشكده.
 • بررسي وارائه پيشنهاد لازم در خصوص رفع نارسائيها ومشكلات موجود در زمينه فعاليت هاي پژوهشي .
 • ايجاد ارتباط وهمكاري با مراكز تحقيقاتي وآموزشي ذيربط بمنظور تبادل نظريات علمي وتجربي در زمينه هاي مربوط به علوم زمين بر اساس اختيارات تفويضي .
 • جمع آوري آمار واطلاعات در زمينه هاي مختلف علوم زمين وپردازش وتدوين آنها به منظور استفاده ساير محققان وپژوهشگران.
 • ارائه خدمات تحقيقاتي به متقاضيان به منظور در چارچوب ضوابط وبرنامه هاي مصوب.
 • انجام تحقيقات علمي در زمينه هاي مربوط بر حسب نيازهاي علمي واقتصادي وتكنولوژيكي كشور.
 • ترجمه وتاليف كتب ونشريات علمي در زمينه هاي مربوط به علوم زمين .
 • ارائه گزارش هاي لازم در مورد پيشرفت پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجرا وساير گزارشات موردنياز .
 • انجام هر گونه اقدام كه در جهت پيشبرد اهداف پژوهشكده در زمينه هاي علمي مؤثر مي باشد.
 • بررسي واظهار نظر در خصوص طرح هاي تحقيقاتي كه به پژوهشكده ارسال مي شودوتهيه گزارشهاي لازم.
 • مشاركت وهمكاري با واحدهاي ذيربط سازمان زمين شناسي كشور در جهت تجهيز وتقويت امكانات وداده هاي زمين شناسي موردنياز.

اهداف پژوهشکده علوم زمین :کمک به افزايش توان واطلاعات علمى از طريق استفاده هر چه مطلوب تر از امکانات باالغعل وباالقوه نيروى انسانى کار آزمايشگاهها, موزه وکتابخانه وساير وسايل پژوهشى موجود در سازمان زمين شناسى کشور وهمکارى با ساير مؤسسات پژوهشى داخلي.شمارى از اقدامات موثر انجام گرفته در پژوهشکده علوم زمين عبارتند از : ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمى و پژوهشى در داخل و خارج کشور از طريق برگزارى گردهمائى‌ها، اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى مشترک، فراهم نمودن امکانات لازم جهت رشد علمى دانشجويان، بهره‌گيرى از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاى علمى در کليه مراحل پژوهشى و نيز جلب همکارى و استخدام متخصصين متعهد ايرانى و خارجى در طرحهاى مختلف پژوهشى .

 

 نام اساتيد
      محمدهاشم  امامی

      منوچهر  قرشی

      سیدعلی  آقانباتی

      محمد رضا  قاسمی

خواندن 217 دفعه
مدیر سایت

سلام خوشحالیم که در حال مطالعه مطالب این سایت هستید. امیدواریم بتونیم کمکی ؛ هرچند کوچک به علاقه مندان زمین شناسی کرده باشیم.

وبگاه: GSIR.ir/

آخرین‌ها از مدیر سایت

Joomla SEO by AceSEF